Skip to main content

Betingelser

Garanti og reklamationsarbejde

Garanti og reklamationsarbejde skal ske indenfor åbningstiden og skal altid aftales forud med FL Teknik ApS

 

Salgs og leverings betingelser:

 

Anvendelse:

Enhver levering fra FL TEKNIK APS, CVR-NR. 35840001, (FL TEKNIK APS) sker på grundlag af disse generelle salgs- og leveringsbetingelser, der er bindende for alle leverancer af produkter (Produkterne) mellem parterne. Salgs- og leveringsbetingelserne tilsidesætter alle aftaler og sædvaner, som er i strid med betingelserne, herunder betingelser udarbejdet og fremsendt af Køber, med- mindre andet fremgår af den af FL TEKNIK APS fremsendte ordrebekræftelse. Fravigelse fra salgs- og leveringsbetingelserne kan alene aftales med skriftlig accept fra FL Teknik ApS.

Tilbud/ordrebekræftelse:

Tilbud er afgivet med forbehold af FL Teknik ApS godkendelse. Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg. Afgiver FL TEKNIK APS tilbud, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder tilbuddet, såfremt accept ikke er kommet frem til FL TEKNIK APS senest 4 uger fra tilbuddets dato.

FL TEKNIK APS bliver tidligst forpligtet af de af FL TEKNIK APS afgivne erklæringer, uanset hvorledes disse betegnes, når FL TEKNIK APS har afsendt sin ordrebekræftelse. FL TEKNIK APS er berettiget til indtil ordrebekræftelsen er kommet til Købers kundskab at tilbagekalde de af FL TEKNIK APS fremsendte erklæringer.

 

Pris:

Alle priser er danske kroner excl. moms. og evt. tillæg af told.

Alle priser på Produkter af FL Teknik ApS eget fabrikat er afgivet på basis af tilbudsdagens arbejdslønninger og priser på råmaterialer, halvfabrikata og driftsomkostninger. For Produkter af fremmed fabrikat på basis af FL Teknik ApS underleverandørers dagspriser.

Sker der ændringer i ovennævnte faktorer, herunder de i afsnittet om ansvarsbegrænsning nævnte forhold, forbeholder FL TEKNIK APS sig ret til at foretage tilsvarende regulering af salgsprisen for de inden Produkternes levering indtrådte prisstigninger, eller uden ansvar for FL TEKNIK APS at annullere de af FL TEKNIK APS accepterede ordrer, såfremt forannævnte faktorer eller forbehold enten slet ikke eller kun mod uforholdsmæssige ofre kan afhjælpes af FL TEKNIK APS.

Alle priser er ekskl. arbejde, som på løber som følge af, at det materiale, som Køber har leveret, herunder det køretøj, som Produktet skal monteres på, er mangelfuldt eller ikke overholder de af FL TEKNIK APS opstillede specifikationer. Tilsvarende er alle priser ekskl. det overarbejde, som påløber som følge af, at arbejdet på grund af Køberens forhold skal udføres hurtigere end sædvanligt. Endelig er alle priser ekskl. omkostninger forbundet med evt.

 

Betaling:

Alle priser er netto kontant ved Produkternes modtagelse uden fradrag af kasserabat, hvis ikke andet er aftalt. Betaling skal, medmindre andet udtrykkeligt aftales, ske pr. bankoverførsel for Købers regning til den af FL TEKNIK APS anviste konto.

Såfremt leveringen udskydes på grund af Købers forhold, er Køber – med mindre FL TEKNIK APS skriftligt meddeler Køber andet – alligevel forpligtet til at foretage enhver betaling til FL TEKNIK APS, som om levering var sket til aftalt tid.

Fra forfaldsdato er FL TEKNIK APS berettiget til at tillægge kravet rente. FL TEKNIK APS er herudover endvidere berettiget til at opkræve et rykkergebyr på kr. 100,00 pr. rykkerskrivelse.

Købers betalinger afskrives forlods på tilskrevne skyldige renter.

Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på FL TEKNIK APS, som ikke er skriftligt anerkendt af FL TEKNIK APS, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.

FL TEKNIK APS er til enhver tid efter aftalens indgåelse berettiget til at kræve betryggende sikkerhedsstillelse for købesummens, fragtomkostningernes og øvrige omkostningers rettidige betaling.

Såfremt Køber ikke overholder den i fakturaen angivne betalingsfrist, forbeholde FL TEKNIK APS sig ret til at tilbageholde yderligere leverancer, indtil betaling har fundet sted. I sådanne tilfælde er FL TEKNIK APS endvidere berettiget til at ændre på betalingsvilkår uden forudgående varsel.

Ved betalingsmisligholdelse er FL TEKNIK APS berettiget til at kræve omkostninger til inkasso ved advokat dækket fuldt ud, og således ikke kun de ved Renteloven fastsatte maksimumtakster.

Ejendomsforbehold:

FL TEKNIK APS forbeholder sig med de begrænsninger, der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne renter og omkostninger er betalt til FL TEKNIK APS eller til den, FL TEKNIK APS har til transporteret sin ret.

Ved omdannelse eller bearbejdning af det solgte opretholdes ejendomsforbeholdet, således at det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand i et omfang svarende til den værdi, det solgte repræsenterede ved salget.

Levering:

Levering finder sted på FL Teknik ApS forretningssted som angivet i ordrebekræftelsen. Levering sker Inco-terms 2015 EXW, uanset om FL TEKNIK APS ved egne folk eller ved tredjemand i henhold til særskilt aftale med Køber, bringer det solgte til Køber. Når

produktet er færdigbearbejdet og klar til levering, bærer Køber således risikoen og alle omkostningerne ved leveringen, herunder transportomkostninger. Køber er pligtig til – i god tid – at give meddelelse om, hvilken forsendelsesmåde Køber ønsker at anvende. I modsat fald er FL TEKNIK APS berettiget til at vælge transportmiddel for Købers regning.

Opgivne leveringstider er ansat efter FL Teknik ApS bedste skøn, men er uden forbindende, og forsinkelser berettiger ikke Køber til annullering af ordren, medmindre FL TEKNIK APS accepterer dette.

FL TEKNIK APS påtager sig intet ansvar for tab opstået som følge af leveringens forsinkelse. Med mindre andet udtrykkeligt aftales, betragtes en udskydelse af leveringstiden med 1 måned på grund af FL Teknik ApS forhold i en enhver henseende som rettidig levering, således at Køber ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser overfor FL TEKNIK APS.

Såfremt forsinkelse ved levering skyldes, at FL TEKNIK APS er i en situation som angivet under afsnittet om ansvarsbegrænsning, udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer. Denne bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.

I det tilfælde, hvor leveringsudførelse er afhængig af oplysninger, som skal fremskaffes af Køber, regnes leveringstiden fra den dato, da disse oplysninger kommer FL TEKNIK APS i hænde.

I tilfælde af, at Køber ikke tager imod levering på leveringstidspunktet, herunder misligholder sin afhentningsforpligtelse, er FL TEKNIK APS berettiget til at hæve aftalen og gøre erstatningskrav gældende. Endvidere er FL TEKNIK APS berettiget til at bortsælge eller oplagre Produkterne for Købers regning. Ved oplagring henligger Produkterne for Købers risiko.

Forsendelse og forsikring:

Alle forsendelser sker for Købers regning og risiko. Køber forpligter sig til at holde det leverede ansvars- og brandforsikret for mindst tilbudssummen, regnet fra det tidspunkt, Produkterne ankommer til leveringsstedet, og indtil købesummen er betalt.

Tegninger:

Alle tegninger, dokumentationsmateriale og beskrivelser af Produktet, uanset om dette er produceret af FL TEKNIK APS eller andre, der er overgivet til Køber i forbindelse med tilbud, levering eller på anden måde, forbliver FL TEKNIK APS s ejendom. Materialet må ikke uden FL Teknik ApS forudgående skriftlige samtykke anvendes af Køber til andet end installation, drift og vedligeholdelse af Produktet, og materialet må ikke kopieres eller overdrages til tredjemand. Materialet skal, hvis der ikke indgås aftale om levering af Produktet, returneres til FL TEKNIK APS.

Produktinformation og produktændringer:

FL TEKNIK APS forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i aftalte specifikationer, hvis dette kan ske uden skade for Køber.

De tekniske specifikationer og andre opgivne mål i katalogmateriale er af vejledende karakter, og FL TEKNIK APS påtager sig intet ansvar for fejl i dette materiale. Alle oplysninger og data, som findes i dette materiale, herunder prislister, er kun bindende i det omfang, dette udtrykkeligt er aftalt mellem parterne.

Leverandøransvar:

I overensstemmelse med FL Teknik ApS leverandørers forpligtelser overfor FL TEKNIK APS, står FL TEKNIK APS på enhver måde bag de af FL TEKNIK APS leverede Produkter, også efter leveringstidspunktet. For nye Produkter erstatter FL TEKNIK APS således inden for en periode på 12 måneder for reservedele dog kun 6 måneder regnet fra leveringsdagen, dele som måtte blive ubrugelige på grund af mangelfuld udførelse eller dårlige materialer. Har FL TEKNIK APS foretaget opstilling og montage, regnes ansvarlighedsperioden fra den dag, Produktet er leveret.

Ovennævnte perioders længde er under forudsætning af, at Produkterne anvendes i 1holdsskift og i øvrigt normal brug. Såfremt ikke andet er anført, gives der fra FL TEKNIK APS ikke garanti ved salg af brugt materiel. FL Teknik ApS ansvar omfatter ikke olie, filtre samt sliddele i øvrigt, ligesom ansvaret ikke omfatter skader, der skyldes naturligt slid eller er en følge af mangelfuld eller fejlagtig betjening, hændeligt uheld og/eller dårlig vedligeholdelse, ligesom FL TEKNIK APS ikke påtager sig nogen form for ansvar for erstatning for driftstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

FL Teknik ApS forpligtelse opfyldes i påkommende tilfælde ved, at FL TEKNIK APS leverer og monterer eller lader montere de nødvendige erstatningsdele uden beregning. Monteringen skal ske på et af FL Teknik ApS værksteder eller på et værksted anvist af FL TEKNIK APS. Transport til og fra værkstedet sker for ejers regning og risiko. Kørsel med servicevogn, olie samt regninger for reparationer udført andetsteds godtgøres ikke.

Der tilkommer i ethvert tilfælde af mangel ved leverancen FL TEKNIK APS adgang til at foretage udbedring og/eller omlevering, uden at det medfører erstatningspligt for FL TEKNIK APS. Såfremt Køber inden ansvarsperiodens udløb har ladet foretage ændringer i de leverede Produkter eller afhændet Produktet, ophører FL Teknik ApS forpligtelse.

Reklamation:

Reklamationer vedrørende forsinkelse skal skriftlig fremsættes inden 14 dage efter modtagelsen af Produktet eller fakturaen.

Køber skal straks ved modtagelsen, og inden Produktet tages i brug eller bearbejdes, gennemgå det leverede Produkt for at sikre sig, at dette er mangelsfri.

Reklamationer vedrørende mangler skal fremsættes skriftligt overfor FL TEKNIK APS straks efter at den pågældende fejl eller mangel er konstateret, og senest 1 uge efter, at den ved almindelig agt pågivenhed kunne være opdaget. Det skal ved reklamationen udtrykkeligt anføres, hvori manglen består.

Har Køber ikke inden 14 dage efter leveringsdato påberåbt sig manglen overfor FL TEKNIK APS, kan Køber ikke senere gøre den gældende.

Ansvarsbegrænsning:

FL TEKNIK APS hæfter ikke for driftstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre indirekte tab i anledning af aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved de solgte Produkter. Et erstatningsansvar over for FL TEKNIK APS kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand eller ydelse, dog max. 100.000 kr. FL Teknik ApS pligt til at foretage levering, udsættes i følgende tilfælde, uden at der kan rejses noget krav mod FL TEKNIK APS, og uden at aftalen om levering kan ophæves:

I tilfælde af strejke, lockout eller andre arbejdsstandsninger på FL Teknik ApS virksomhed eller på anden virksomhed, hvorfra nødvendige leverancer til denne ordre præsteres, i tilfælde af at FL Tekniks underleverandør af nødvendige leverancer til den pågældende ordre går konkurs, træder i rekonstruktion eller i øvrigt rammes af en hændelse m.v. som beskrevet i denne bestemmelse, i tilfælde af force majeure, herunder krig, terrorisme, blokade, karantæne, ildsvåde, is, trafikforstyrrelser, ulykkestilfælde, havari, ulykker og andre uforudsete årsager, som forhindrer eller i væsentlig grad vanskeliggør ordrens udførelse eller dennes transport til leveringsstedet.

Ved terrorisme forstås blandt andet – men ikke begrænset hertil – en handling, som indebærer udøvelse af vold eller trussel om anvendelse af vold, begået med politisk, religiøst, ideologisk eller etnisk formål eller begrundelse, med den hensigt at påvirke en regering og/eller at sprede frygt i offentligheden eller dele af offentligheden. Dette gælder uanset om handlingen foretages af en person eller flere personer, og uanset om de handler på egen hånd eller i forbindelse med en eller flere organisationer og/eller myndigheder. For at karakterisere handlingen som terrorisme forudsættes, at handlingen er egnet til at påvirke en regering og/eller sprede frygt i offentligheden eller dele deraf.

Såfremt umuligheden af eller vanskelighed ved at opfylde levering på grund af opfyldelseshindringen er permanent eller af lang eller ubestemt varighed, er FL Teknik ApS forpligtelse til at opfylde leverancen ophørt.

Returnering:

Det solgte modtages kun retur efter forudgående skriftlig aftale. Skaffevarer modtages ikke retur.

I de tilfælde, hvor Køber er berettiget til at ophæve handlen, eller såfremt det solgte returneres til FL TEKNIK APS med henblik på ombytning eller afhjælpning af mangler, skal det solgte fremsendes til FL TEKNIK APS i original emballage og for Købers regning og risiko. I det omfang FL TEKNIK APS påføres forsendelsesomkostninger m.v., er FL TEKNIK APS berettiget til at kræve disse refunderet af Køber og modregne disse i Købers eventuelle krav mod FL TEKNIK APS. Efter afsluttet reparation eller ved ombytning er Køber forpligtet til for egen regning og risiko at afhente det reparerede eller ombyttede Produkt hos FL TEKNIK APS.

Produktansvar:

For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i henhold til produktansvarsloven. I det omfang intet andet følger af ufravigelige retsregler, kan FL TEKNIK APS ikke pålægges yderligere ansvar. FL TEKNIK APS er ikke ansvarlig for skade, der forvoldes af det solgte materiel på (i) fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens det solgte materiel er i Købers besiddelse eller varetægt, eller (ii) produkter, der er fremstillet af Køberen eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som de af Køberen fremstillede produkter forårsager som følge af de af FL TEKNIK APS solgte Produkter.

FL TEKNIK APS kan ikke gøres ansvarlig for avancetab eller andet indirekte tab, i det omfang dette ikke følger af de ufravigelige retsregler. FL Teknik ApS ansvar for produktskader kan maksimalt udgøre DKK 5,0 mio. pr. produktskade.

I tilfælde, hvor FL TEKNIK APS holdes ansvarlig ud over det ovenfor anførte ansvar, skal Køber tilsvarende holde FL TEKNIK APS skadesløs herfor. Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge for den samme domstol, som behandler spørgsmålet om FL Teknik ApS produktansvar.

Transport og rettigheder og pligter:

FL TEKNIK APS er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand.

Tvistigheder:

Eventuelle tvister, som opstår vedrørende leverancer fra FL TEKNIK APS, skal afgøres efter danskretsregler, dog ikke dansk international privatrets henvisningsregler.

Alle tvistigheder, der opstår vedrørende leverancer fra FL TEKNIK APS, skal endelig afgøres ved de almindelige domstole på FL Teknik ApS hjemsted, det vil sige Retten i Herning henholdsvis Vestre Landsret.

 

Salgs og leveringsbetingelser er gælden fra januar 2020 – og kan uden yderligere varsel ændres.